Beslag op roerende goederen

Iedereen met een schuld die hij niet onmiddellijk kan betalen, kan worden geconfronteerd met een gerechtsdeurwaarder. Deze kom, meestal na ingebrekestelling, een beslag op roerende goederen leggen. Gerechtsdeurwaarder kan veel, maar niet alles. De beslagene heeft ook rechten bij beslag op zijn goederen.

Beslag op roerende goederen

Bij beslag op roerende goederen kan gerechtsdeurwaarder enkel roerende goederen in beslag nemen. Onroerende goederen vallen buiten dit soort beslag. In een woning bevinden zich een tal van goederen die bij hun aankoop wel roerend waren, maar daarna onroerend zijn geworden. Kan dat? Toch wel. Alle inbouwapparatuur is onroerend geworden door bestemming. Ook alle inbouwmeubels. Dus alles wat men niet kan verplaatsen zonder eerst los de maken en er sporen van achterlaten is in principe onroerend. Als voorbeeld kan hier een inbouwoven dienen of zelfs ingebouwde vaatwasser. Het is niet de bedoeling dat men bij beslag de woning van beslagene uit elkaar haalt en sporen van vernieling achterlaat. Goederen die onroerend zijn geworden door bestemming vallen dus niet onder beslag op roerende goederen.

Goederen die niet voor beslag vatbaar zijn

Verder heeft de wetgever bepaalde goederen onder extra bescherming geplaatst om menswaardig bestaan van de schuldenaar te waarborgen. De lijst van niet voor beslag vatbare goederen bevindt zich in het artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek. Niet voor beslag vaatbaar zijn:

 •  het nodige bed en beddegoed van de beslagene en van zijn gezin
 • de kleren en het linnengoed volstrekt noodzakelijk voor hun persoonlijk gebruik
 • de meubelen nodig om hierboven vermalde op te bergen
 • een wasmachine en strijkijzer voor het onderhoud van het linnen
 • de toestellen die noodzakelijk zijn voor de verwarming van de gezinswoning
 • de tafel en de stoelen die voor de familie een gemeenschappelijke maaltijd mogelijk maken
 • het vaatwerk en het huishoudgerei dat volstrekt noodzakelijk is voor het gezin
 • een meubel om het vaatwerk en het huishoudgerei op te bergen
 • een toestel om warme maaltijden te bereiden
 • een toestel om voedingsmiddelen te bewaren (=koelkast en/of diepvriezer)
 • één verlichtingstoestel per bewoonde kamer
 • de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor de mindervalide gezinsleden
 • de voorwerpen die bestemd zijn om te worden gebruikt door de kinderen ten laste die onder hetzelfde dak wonen (met uitsluiting van luxeartikelen zoals bijvoorbeeld een Playstation)
 • de gezelschapsdieren
 • de voorwerpen en produkten die noodzakelijk zijn voor de lichaamsverzorging
 • de voorwerpen en produkten die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de vertrekken (dus dweil, borstel en dergelijke)
 • het gereedschap dat nodig is voor het onderhoud van de tuin
 • de boeken en overige voorwerpen, nodig voor de voortzetting van studies of voor de beroepsopleiding van de beslagene of van de kinderen te zijnen laste die onder hetzelfde dak wonen;
 • de goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, tot een waarde van 2.500 EUR op het tijdstip van het beslag en naar keuze van de beslagene (behalve wanneer het beslag is gelegd om de betaling van de prijs van die goederen te bekomen)
 • de voorwerpen die dienen voor de uitoefening van de eredienst (niet allen in een kerk, synagoge of moskee, maar ook in een privéwoning)
 • de levensmiddelen en brandstof die de beslagene en zijn gezin voor een maand nodig hebben
 • een koe, of twaalf schapen of geiten, naar keuze van de beslagene, alsmede een varken en vierentwintig dieren van de hoenderhof, met het stro, voeder en graan, nodig voor het strooisel en de voeding van dat vee gedurende één maand

Bovenvermelde goederen zullen voldoende moeten zijn om menswaardig leven te leiden indien men te maken krijgt met beslag.

Verzet tegen beslag

Meeste gerechtsdeurwaarders houden er geen rekening mee met de lijst van niet voor beslag vatbare goederen wanneer zij beslag komen leggen. Het is aan de beslagene om zich te verzetten tegen beslag op zijn goederen. Zelfs indien u toch van plant bent om te betalen is verzet noodzakelijk, anders verliezen beschermde goederen de besherming. Beslagene kan zich verzetten tijdens beslaglegging en instrumenterende gerechtsdeurwaarder is verplicht om zijn verzet te noteren in het pv van beslaglegging. Uit praktijk weten we dat meeste gerechtsdeurwaarders weigeren dit te doen. Geen nood, er is een andere middel. Namelijk een aangetekende brief aan de gerechtsdeurwaarder binnen de 5 (vijf) dagen na beslaglegging. Na deze zeer korte periode van vijf dagen is beslag definitief.

Beslagene schuldenaar heeft dus alle belang bij om binnen de vijf dagen na beslag zich te verzetten tegen beslag op niet voor beslag vatbare goederen alsook tegen beslag op niet nauwkeurig omschreven voorwerpen zoals bv. “lot van gebruiks- en siervoorwerpen“.

Na verzet heeft de gerechtsdeurwaarder in principe maar twee keuzemogelijkheden. Ofwel legt hij er zich neer bij verzet en heft het beslag op, ofwel moet hij het pv van beslag op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg neerleggen om beslagrechter over het verzet te laten oordelen. Indien geen neerlegging is gebeurd moet er worden van uitgegaan dat de gerechtsdeurwaarder zich neerlegt bij het verzet. In dit geval dien hij het beslag op te heffen in de mate van verzet.

Verkoop in der minne

Deze procedure kan worden aangewend om de goederen die in beslag zijn genomen toch buiten dit beslag te houden mits eenmalige betaling.

Na beslag worden de goederen niet noodzakelijk opgehaald en verkocht zelfs indien beslagene schuldenaar niet betaalt. Beslagene schuldenaar kan ze in der minne verkopen op grond van artikel 1526bis Ger.W. Dit is geen regel, maar eerder een uitzondering die toelaat de hoge kosten van oplading en verkoop te voorkomen. Om van deze procedure te mogen genieten dient de beslagene schuldenaar binnen de tien dagen gerechtsdeurwaarder in kennis stellen van zijn voorstel om in der minne te verkopen. Na aanvaarding van bod moet de betaling binnen acht dagen worden gedaan. Gerechtsdeurwaarder zal dan een proces-verbaal opmaken waarin nieuwe eigenaar van de goederen zal worden vermeld.

Nu even praktisch. Na beslag kan men dus zijn goederen laten kopen door een derde. Deze derde kan even wie zijn, ook een familielid of en vriend. Na verkoop in de minne gaat het geld naar de schuldeiser en wordt deze derde eigenaar van de goederen. De goederen moeten niet weg gedaan worden en mogen in de woning van beslagene blijven en door hem worden gebruikt. Wel, deze kunnen niet meer in beslag worden genomen omdat zij zich niet meer in de boedel van beslagene bevinden. Zo kan men bepaalde zaken uit beslag houden en ze toch blijven gebruiken.

One Comment:

 1. Pingback: Beslag op computer, elektronica, enz. Kan dat?

Comments are closed