Schuld afbetalen na beslag…

…door gerechtsdeurwaarder

Schuld afbetalen blijft meestal mogelijk zelfs na beslag door gerechtsdeurwaarder en betekening van verkoopdag.

Akkoord schuldeiser vereist

Je schulden in schijven afbetalen is geen recht. Meer zelfs, je schuldeiser kan altijd volledige betaling eisen. (art. 1244, lid 1 BW) Indien dit niet mogelijk is kan men proberen door periodieke afkortingen zijn schuld afbetalen. In principe is het akkoord van de schuldeiser vereist. Deze laatste heeft wel dubbel belang bij het instemmen met een voorstel van zijn schuldenaar diens schuld afbetalen met maandelijkse afkortingen. Ten eerste, schuldeiser krijgt zijn geld. Ten tweede, iedere betaling van zijn schuldenaar stuit de verjaring. En ten laatste, indien schuldeiser niet instemt met een redelijke voorstel van zijn schuldenaar diens schuld afbetalen, kan de rechter dit wel in zijn plaats doen (art. 1244, lid 2 BW).

Schuld afbetalen zonder akkoord schuldeiser…

…kan toch. Dit komt voor wanneer schuldeiser uitdrukkelijk weigert akkoord te gaan met een voorstel om schuld afbetalen, maar dit akkoord toch uit zijn vast gedrag blijkt. Deze situatie is ons gekend uit de praktijk wanneer een gerechtsdeurwaarder al beslag heeft gelegd en verkoopdag is betekend.

Schuld afbetalen op het laatste moment

Vele schuldenaars kampen met geld tekort en betalen hun schulden wanneer het al dringend wordt. In onze hypothese na dat gerechtsdeurwaarder al beslag op roerende goederen heeft gelegd en dreigt deze te verkopen. Wanneer de beslagene schuldenaar in deze situatie contact opneemt met de gerechtsdeurwaarder is deze laatste meestal bereid om afbetaling toe te staan. Wel, hij zou een eerste betaling van 300-500 euro eisen. Voor iemand die veel schulden en weinig geld heeft is soms zelfs 50 euro veel geld, 500 euro lijk voor iemand zonder geld een astronomisch bedrag. Maar de gerechtsdeurwaarder zegt dat de verkoop kan worden opgeschort enkel na betaling van bijvoorbeeld 300 euro. Zelfs als schuldenaar al iets betaald heeft, maar minder dat gerechtsdeurwaarder vroeg, blijft deze laatste met verkoop dreigen tot op het laatste moment. Onze ervaring leert ons dat deze dreigementen nooit waar worden gemaakt indien de schuldeiser maar iets betaalde, zelfs was het maar 50 euro.

Belangen van de schuldeiser

De schuldeiser van onbetaalde schuld heeft volgende belangen bij de zaak. Ten eerste, en het belangrijkste, de schuldeiser krijgt graag zijn geld. Ten tweede, in het geval dat de schuld niet onmiddellijk kan worden betaald, heeft de schuldeiser het belang bij het niet te laten verjaren van zijn schuldvordering. En ten derde, de schuldeiser wilt zo weinig mogelijk kosten maken bij het invorderen van de schuld. Indien schuldenaar zijn schuld niet onmiddellijk kan betalen maar wel bereid is deze door periodieke aflossingen af te betalen krijgt de schuldeiser (1) zijn geld, wordt de verjaring gestuit met elke betaling en dus (2) verjaart de schuldvordering niet en (3) er komen geen bijkomende kosten van uitvoering (beslag, oplading, verkoop) bij. De schuldeiser heeft dus alle belang bij het instemmen met een redelijke voorstel tot afbetaling. In onze praktijk zijn de gevallen bekend waarbij een schuld van 1500,00 euro met maandelijkse aflossingen van 20,00 euro succesvol werd afbetaald.

Belangen van schuldenaar

Een schuldenaar die zich in de financiële moeilijkheden bevindt, heeft vooral het belang bij dat zijn schulden niet groter worden. Ook wilt deze graag met rust worden gelaten. Regelmatig een gerechtsdeurwaarder voor de deur krijgen is voor niemand leuk. Indien de schuldenaar zich aan de afspraken houdt, komen geen bijkomende kosten bij en groeit zijn schuld dus niet. Ook zullen zijn bezittingen niet meer het voorwerp van een beslag uitmaken gezien hij zijn schulden afbetaalt. Belangrijk is dat afbetaling op regelmatige wijze gebeurt. Eén schuld afbetalen is niet hetzelfde als meerdere schulden. Voor iemand die zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn schulden af te betalen is misschien het opstarten van de procedure van collectieve schuldenregeling een optie.

Belangen van gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarder werkt in opdracht van de schuldeiser. Zijn doel is het bekomen van de betaling en dus de schuldeiser te dwingen zijn schuld afbetalen. Daarom zal de gerechtsdeurwaarder alle beschikbare middelen gebruiken om het doel te bereiken. Natuurlijk wilt hij ook dat de kosten van uitvoering worden betaald, want dit is eigenlijk vergoeding voor zijn werk. Dit gebruikt men dikwijls als een argument bij het eisen van eerste afbetaling van 300 – 500 euro om zogezegd de kosten te dekken. Toch leert de ervaring ons dat een gerechtsdeurwaarder die tot op het laatste minuut grote(re) betaling blijft eisen en met verkoop blijft te dreigen, dikwijls tevreden blijft met een betaling van kleine 50 euro en een belofte schuld afbetalen met maandelijkse schijven.

Iedereen is gebaat met een akkoord schuld afbetalen

Zowel de schuldeiser als schuldenaar hebben baat bij een akkoord. Eerste (1) krijgt zijn geld, (2) laat de schuldvordering niet verjaren en (3) moet geen bijkomende kosten maken. Tweede (1) wordt met rust gelaten en (2)bouwt zijn schulden(berg) af zonder bijkomende kosten. Ook de gerechtsdeurwaarder zou blij zijn daar hij zijn opdracht hoe dan ook heeft uitgevoerd.

Al gaan de gerechtsdeurwaarders in het algemeen niet uitdrukkelijk akkoord met een voorstel tot afbetaling van een schuld, blijkt hun akkoord dikwijls uit het feit dat ze na een kleinere betaling toch niet komen opladen.

De boodschap is dus wel betalen zelfs is het bedrag veel kleiner dan het gevraagd werd.

Comments are closed